Algemene voorwaarden

Definities

 1. Aanbod: De offerte opgemaakt door Ondernemer naar aanleiding van de geplaatste ritopdracht door Klant via Taxi Lokkerbol.
 2. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden naar de laatst vastgestelde tekst.
 3. Boeking: Het plaatsen van een of meerdere ritopdrachten via Taxi Lokkerbol.
 4. Klant: Bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een of meerdere Boekingen plaatst via Taxi Lokkerbol en aldus een vervoersovereenkomst sluit met Ondernemer.
 5. Ondernemer: Taxi Lokkerbol, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66098130.
 6. Partijen: Ondernemer en Klant tezamen.
 7. Rit: Door de Klant via Taxi Lokkerbol geboekt vervoer per taxi.
 8. Taxi Lokkerbol: de website taxilokkerbol, de WhatsApp-account van Ondernemer of een andere manier waarop een Boeking gemaakt kan worden.

Diensten

 1. De overeenkomst tot vervoer komt tot stand tussen Klant en Ondernemer door het plaatsen van een ritopdracht door Klant via Taxi

Eisen aan Klant

De minimale leeftijd om een Rit te boeken via Taxi Lokkerbol is 18 jaar of ouder. Klant verklaart bij het boeken van de Rit meerderjarig te zijn. Ondernemer heeft het recht de leeftijd van Klant te verifiëren. Mocht dit niet overeenstemmen met de werkelijke leeftijd, dan heeft Ondernemer het recht om de overeenkomst per onmiddellijke ingang te beëindigen en de Rit niet uit te voeren. Klant heeft in dit geval geen recht op restitutie.

 1. Klant vult bij het plaatsen van een ritopdracht via Taxi Lokkerbol een geldig e-mailadres en telefoonnummer in waarop hij of zij te bereiken is. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen van een Boeking.
 2. Ondernemer is gerechtigd om Klant te blokkeren van Taxi Lokkerbol en het boeken van Ritten onmogelijk te maken. Indien Ondernemer hiertoe besluit, zal de Ondernemer Klant hierover informeren per e-mail.

Verplichtingen Ondernemer

 1. Ondernemer zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van Taxi Lokkerbol, maar kan geen garantie geven dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken zal functioneren. Ondernemer zal zich te allen tijde maximaal inspannen om eventuele (internet)storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te lossen.
 2. Klant kan bij Ondernemer vragen stellen en, binnen 7 dagen na uitvoering van de Rit, klachten indienen over de afhandeling van de Boeking en/of de service van Ondernemer. Na deze termijn heeft Ondernemer het recht de klacht niet meer in behandeling te nemen.
 3. Ondernemer is verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling van Klant met betrekking tot de door Klant geplaatste Boeking. Ondernemer draagt het debiteurenrisico bij non-betaling door Klant en is gerechtigd tot het initiëren van incasso-maatregelen.

Het Aanbod

 1. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Verder bevat het Aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Klant mogelijk te maken.
 2. Alle specificaties en gegevens in het Aanbod zijn een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Het boeken van een Rit

 1. Klant kan in heel Nederland tot 24 uur voor het gewenste ophaaltijdstip een Rit boeken bij Ondernemer via Taxi Lokkerbol.
 2. Bij Ritten vanaf de luchthaven dient Klant de vluchtgegevens door te geven bij het plaatsen van de ritopdracht zodat Ondernemer hier rekening mee kan houden. Mocht Klant de vluchtgegevens niet doorgegeven hebben, dan is het door Klant opgegeven ophaaltijdstip leidend voor de Ondernemer.
 3. Na de Boeking ontvangt Klant direct een voorlopige bevestiging van de geboekte Rit op het opgegeven
  e-mailadres.
 4. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van de Boeking. Ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuist door Klant doorgegeven (vlucht)gegevens.
 5. Het is mogelijk om extra bagage, speciale bagage en/of huisdieren mee te nemen tijdens de Rit. Klant dient dit tijdens het boeken van de Rit aan te geven. Mocht het meenemen toch niet mogelijk zijn, dan zal Ondernemer contact opnemen met Klant en zal er gezocht worden naar een oplossing.
 6. Als Klant dusdanig veel bagage meeneemt, dat het inzetten van een taxibusje of meerdere taxi’s nodig is, dient Klant ervoor te zorgen dat hij de juiste vervoerscategorie of meerdere taxi’s boekt. Mocht dit niet gebeurd zijn, is Ondernemer gerechtigd om hier extra kosten voor in rekening te brengen.
 7. Het is mogelijk om kleine kinderen mee te nemen tijdens de Rit. Klant is hierbij zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een goedgekeurd kinderzitje.

Het annuleren of wijzigen van een Rit

 1. Klant heeft tot 4 uur vóór het afgesproken ophaaltijdstip het recht om de Rit te wijzigen of te annuleren. Eventueel betaalde bedragen worden volledig (minus de eventuele transactiekosten) gerestitueerd. In een overmacht-situatie geldt hiervoor een uitzondering en is Ondernemer gerechtigd het bedrag van de annulering om te zetten in taxi-tegoed. Dit tegoed kan Klant bij een eerstvolgende Boeking verzilveren. Een annulering kan via Taxi Lokkerbol worden doorgegeven aan Ondernemer.
 2. Als de ophaallocatie van de Rit gewijzigd wordt, worden er extra kosten in rekening gebracht als de ophaallocatie zich verder bevindt dan het eerder opgegeven adres. Deze extra kosten dienen bij Ondernemer te worden afgerekend. Hetzelfde geldt voor tussenstops die niet bij de Boeking zijn aangegeven.
 3. Als de Rit korter dan 4 uur van tevoren geannuleerd wordt, heeft Klant geen recht op restitutie.
 4. Ondernemer is tot 4 uur van tevoren gerechtigd een geboekte Rit te annuleren, om welke reden dan ook. Klant zal hierbij het al betaalde bedrag krijgen teruggestort, maar is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.

De uitvoering van een Rit

 1. Ondernemer zal Klant ophalen op het afgesproken tijdstip, bij de voordeur van het door Klant opgegeven adres. Als deze plek niet bereikbaar is per voertuig, zal Ondernemer zijn voertuig zo dichtbij mogelijk parkeren en Klant hierover informeren.
 2. Bij Ritten vanaf de luchthaven, geldt dat Klant na landing van de vlucht Ondernemer dient te bellen om af te stemmen waar men elkaar treft.
 3. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking. Mochten er bij de uitvoering van de Rit meer passagiers en/of bagage zijn dan bij de Boeking is ingevuld door Klant, dan is Ondernemer niet verplicht de extra passagiers en/of bagage mee te nemen, dan wel kan Ondernemer hiervoor extra kosten in rekening brengen die bij de chauffeur afgerekend dienen te worden.
 4. De Rit wordt uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden voor Taxivervoer van brancheorganisatie KNV Taxi . Als deze voorwaarden op enig punt afwijken van onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemde prevaleren.

No show Klant en wachttijd chauffeur

 1. Klant heeft geen recht op restitutie als er sprake is van een ’no show’. Van een no show is sprake als Klant niet binnen tien minuten na het afgesproken ophaaltijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is. Ondernemer is in de tussentijd verplicht om aantoonbaar pogingen te ondernemen om contact op te nemen met Klant.
 2. Bij vervoer vanaf een luchthaven geldt een andere wachttijd voor de Ondernemer: namelijk één uur en tien minuten na landing van de vlucht van Klant. De vluchtgegevens die bij Boeking door Klant zijn doorgegeven dienen daarbij als uitgangspunt. Ondernemer zal de vlucht in de gaten houden. Klant is daarnaast verplicht Ondernemer op de hoogte te houden van vertragingen op de luchthaven nadat de vlucht geland is.
 3. Bij een langere wachttijd dan één uur en tien minuten na landing van het vliegtuig is Ondernemer gerechtigd om niet langer te wachten en wordt het gezien als een no show. In overleg met Klant kan afgesproken worden om wel te wachten. Ondernemer is gerechtigd om hier wachtgeld voor te vragen, dit kan worden afgerekend in de taxi.

Betaling

 1. Betaling kan geschieden via diverse betaalmethoden. Ondernemer kan voor bepaalde betaalmethoden een toeslag rekenen. Indien een toeslag van toepassing is, wordt dit vermeld in het Boekingsproces bij betaalmethoden.
 2. Tol– en veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door het wijzigen van de route door Klant nadat deze is ingestapt bij Ondernemer, dienen te worden afgerekend bij voltooiing van de Rit.
 3. Eventuele fooi is niet bij de prijs inbegrepen. Klant is zelf vrij in het al dan niet geven van fooi aan Ondernemer en in het vaststellen van de hoogte hiervan.

Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade, met inbegrip van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel, of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins voortkomt uit het gebruik van de door Ondernemer aangeboden (vervoers)diensten. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid berust bij Ondernemer, conform Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van KNV Taxi.
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming die voortvloeit uit oorzaken waarop hij redelijkerwijs geen invloed heeft.
 3. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Ondernemer voor aan Klant geleverde diensten meer dan vijfhonderd euro (€ 500) bedragen.

Privacy

 1. Ondernemer zal de privacy van Klant respecteren en zorgvuldig omgaan met de verkregen (persoons)gegevens. Dit met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Bij het boeken van de Rit geeft Klant akkoord op het verstrekken van de benodigde persoonsgegevens aan Ondernemer.

Coronavirus

 1. Klant volgt betreffende het coronavirus de geldende hygiëne-protocollen van het KNV (Koninklijk Nederland Vervoer), welke zijn opgesteld in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 2. Klant verklaart zelf continu de meest recente versie van de hygiëne-protocollen van het KNV betreffende het coronavirus te raadplegen op de website van het KNV.
 3. Als Klant zich niet aan het meest recente protocol omtrent de corona-maatregelen houdt, is de Ondernemer gerechtigd de Rit te weigeren. Klant heeft dan geen recht op restitutie.

Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Klant en Ondernemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Chat openen
Rit boeken?
24/7 WhatsApp Service